แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้น ปวช.

ระดับชั้น ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

แนวทางในการประกอบอาชีพ

      นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานองค์กรัฐบาล และเอกชนได้หรือประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบและวางระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต รับซ่อมอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

ปวช.๑

44

16

60

ปวช.๒

60

33

93

ปวช.๓

38

15

53

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

ปวส.๑

17

10

27

ปวส.๒

25

3

28

รวม

184

77

261