แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ ศูนย์สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ 16 เมษายน 2562