แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ งานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอมอบโล่เกียรติยศไว้เพื่อเเสดงว่า

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์

งานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2557