แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ได้รับรางวัล Honnor Award

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอลกลฝังตัว ระบบตรวจสอบวัตถุใต้ท้องรถด้วยกระประมวลผลภาพบน Raspberry Pi ประจำปีการศึกษา 2559สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบโล่เกียรติยศไว้เพื่อแสดง

ระบบตรวจสอบวัตถุใต้ท้องรถด้วยการประมวลผลภาพบน Raspberry pi

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ได้รับรางวัล Honor Award

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และสมองกลฝังตัว

ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัฒกรรมอาชีวศึกษา"

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559