แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอลกลฝังตัว ระบบตรวจสอบวัตถุใต้ท้องรถด้วยกระประมวลผลภาพบน Raspberry Pi ประจำปีการศึกษา 2559ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอลกลฝังตัว ระบบตรวจสอบวัตถุใต้ท้องรถด้วยกระประมวลผลภาพบน Raspberry Pi ประจำปีการศึกษา 2559