แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรม HORPARK 2015สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วม ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรม HORPARK 2015